Năm 2003, Công ty Sông Đà 1 áp dụng quản lý hệ thống theo tiêu chuẩn ISO 9001-2000.